Lảm nhảm lik tik 10 – Lại bàn về giáo dục

Một trong những điểm nhỏ tạo nên sự khác biệt trong giáo dục phương Tây và Việt Nam là việc tiếp cận nguồn thông tin. Ngoài hệ thống thư viện truy cập và tìm kiếm online thì sinh viên còn có thể truy cập vào dữ liệu của các site khoa học và tải ebook…